REGULAMIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem CRACOW WHISKY FESTIVAL zwanego dalej CWF jest: Grupa AMEX Spółka z o.o. reprezentowana przez Grzegorz Siwek, NIP: 679-307-83-06 Regon 122449412.

2. CWF odbywa się w Browarze Lubicz, pod adresem: ul. Lubicz17J, Kraków.

3. Ideą CWF jest promowanie sztuki picia whisky i innych alkoholi oraz zaprezentowanie produktów kojarzących się z tymi trunkami. W trakcie imprezy odbywać się będą degustacje, konkursy z nagrodami i zajęcia Master Class z ekspertami. Informacje o wydarzeniu, jego zakresie, programie oraz o cenach biletów zostały opublikowane na stronie internetowej www.cwf.pl oraz na profilu Facebook: www.Facebook.pl / cwf.pl.

4. CWF odbywa się w terminach: 17.09.2016, od godz. 12.00-22.00.

5. Zakup biletu na CWF przez Uczestników, możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej partnera CWF organizującego sprzedaż on-line. Zakup jest jednoznaczny z 2 akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją wewnętrznego Regulaminu zakupu biletu ustalonego przez partnera Organizatora CWF. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej CWF oraz będzie dostępny przy wejściu na teren CWF, czyli przy punkcie Rejestracji.

6. Wstęp na CWF, możliwy jest na podstawie okazanego biletu elektronicznego zakupionego poprzez stronę partnera Organizatora CWF, organizującego sprzedaż biletów on-line, biletu zakupionego w kasie biletowej CWF oraz na podstawie Zaproszenia, dystrybuowanego przez Organizatora wydarzenia.

7. Uczestnikiem CWF może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia. Organizator zastrzega, iż w przypadku stwierdzenia obecności osób niepełnoletnich na CWF, będą one proszone o natychmiastowe opuszczenie wydarzenia. Organizator ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości w celu zweryfikowania wieku Uczestnika. Bilety wstępu na CWF będą dostępne w kasie biletowej CWF, w dniach i godzinach odbywania się wydarzenia.

8. Wejście na teren CWF jest możliwe od momentu startu CWF od godziny 12.00.

9. Każdy uczestnik wydarzenia w momencie wejścia na CWF, otrzymuje od Organizatora kieliszek degustacyjny niezbędny do zwiedzania stoisk Wystawców i degustacji proponowanych alkoholi w ilości max. 20 ml.

10. Bilet Jednodniowy podlega zwrotowi, po złożeniu stosownego oświadczenia u Partnera CWF, organizującego sprzedaż biletów on-line. Dokładne informacje o trybie zwrotu biletu, dostępne są na www.bilety24.pl.

11. Zakupiony bilet nie podlega wymianie na inny bilet, dostępny w ofercie Organizatora.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Zabronione jest wnoszenie na teren CFW własnego alkoholu i środków odurzających, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie CWF.

2. Zabronione jest wprowadzanie na teren CWF zwierząt.

3. Na terenie CFW wszystkich uczestników obowiązuje zakaz:

 palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla palaczy na terenie Browaru Lubicz;

 spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;

 prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również żadnych działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

 używania otwartego ognia;

 posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.

 

4. W razie podejrzenia wniesienia przez Uczestnika na teren CWF własnego alkoholu, środków odurzających lub niebezpiecznych przedmiotów, jak również nieprzestrzegania pozostałych zakazów wskazanych w punkcie

5. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z terenu CWF (bez możliwości ponownego wejścia na teren CWF) i wezwania Policji. W takich wypadkach opłata za bilet nie podlega zwrotowi.

6. Do dyspozycji Uczestników udostępniona zostanie szatnia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez Uczestnika na teren wydarzenia.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika powstałą z winy Uczestnika lub osoby trzeciej, a w szczególności będącej wynikiem niewłaściwego nadzoru własnego mienia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie Uczestnika, powstałą z jego winy lub z winy osoby trzeciej, za którą Organizator nie odpowiada.

10. Zabrania się wstępu na teren CWF osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia, zakłócającym porządek publiczny, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników oraz Wystawców,

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren CWF osoby, o której mowa w pkt. 8 powyżej. W takim wypadku opłata za bilet zakupiony przez Uczestnika nie podlega zwrotowi.

12. Wszyscy Uczestnicy CWF w czasie ich trwania obowiązani są przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Uczestnik CWF pomimo wydawanych poleceń przez Organizatora i osoby przez niego uprawione zakłóca porządek trwania CWF, Organizator ma prawo takiego Uczestnika wyprowadzić z terenu CWF, bez prawa do zwrotu opłaty za bilet. 11. Uczestnik dokonując zakupu biletu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na udział w wydarzeniu.

III. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje Uczestników CWF rozpatruje Organizator. Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres drogą mailową na adres:

  • cracowwhiskyfestival@gmail.com
  • lub w czasie trwania CWF, osobiście u Organizatora.

2. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1) powyżej powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od zakończenia CWF, pod rygorem ich nierozpatrzenia przez Organizatora.

3. Jeśli rozpatrzenie Reklamacji złożonej w sposób określony w pkt. 1) powyżej nie będzie możliwe do końca danego dnia CWF, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w sposób określony w pkt 1) powyżej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, nowy zaktualizowany Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia niezwłocznie.

2. Prawem właściwym dla oceny postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a nabywcą biletu – Uczestnikiem CWF zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.

TOP

STRONA ZAWIERA MATERIAŁY DOTYCZĄCE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Potwierdź wiek zaznaczając poniższe pole.